View votes
View all the ratings given by the user. Please note that this will only list votes from albums which you can access.

Rayen

5  Lunair (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  Dr Neil Watts (To the Moon)
5  Hair Cut (Lined) (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  Vikon X Salory: Forest (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  Reivier's Ocarina (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  River (To the Moon)
5  It's A Reivier Thing (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  The "Pretty-fied Lunair" (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
5  Serai Wirt (Quintessenc­e - The Blighted Venom)
4  To Realize Arrange (Quintessenc­e - The Blighted Venom)

Members who rated at least one item


Mobbstar (116 votes)
Abrom (95 votes)
Akira (63 votes)
Double A (54 votes)
StarwindD6 (47 votes)
cydriex (41 votes)
Reives (40 votes)
Ruben (28 votes)
Merlandese (23 votes)
Austin Li (23 votes)
Roxaszu (19 votes)
Dragon Mage (17 votes)
Just Lance (15 votes)
Eli (15 votes)
Legacyblade (14 votes)
Moony (14 votes)
atommo (13 votes)
Question Mark (12 votes)
Danimar (10 votes)
EatingToastYay (10 votes)
Rayen (10 votes)
TheFlyingMarlin (9 votes)
NEvaWHO (9 votes)
Kracken Kitty (8 votes)
Vasha (7 votes)
Thunderbird (7 votes)
Kyo (6 votes)
Arwym (آرویم) (5 votes)
GingerCorslette (5 votes)
Raxus (5 votes)
Mela (5 votes)
Dr. Zooks McCoy (5 votes)
Sihame (4 votes)
Blle epoque (3 votes)
corgy1 (3 votes)
Clodus (3 votes)
silversun (3 votes)
Fabyola11 (3 votes)
lilithsullivan (3 votes)
mepwnn (3 votes)
kikikai (3 votes)
Ventel (3 votes)
soysauce91 (2 votes)
L-Kan (2 votes)
Azxc (2 votes)
Vitcess (2 votes)
Gosly (2 votes)
editor321 (2 votes)
Sizzle (2 votes)
octagon (2 votes)
LightningDG (2 votes)
chronotron12 (2 votes)
Green Dragon (2 votes)
Miss Nile (2 votes)
HikariScarlet (2 votes)
Alakana (2 votes)
Sun (2 votes)
SyDr (2 votes)
divStar (1 vote)
Anime_Stars (1 vote)
Starlight (1 vote)
Cef (1 vote)
Kirroha (1 vote)
Thula (1 vote)
emokittychic10 (1 vote)
Skitch (1 vote)
Frostyflytrap (1 vote)
Eversome (1 vote)
Anno (1 vote)
Blue (1 vote)
LunarPenguin (1 vote)
luckyjonyr (1 vote)
Helladen (1 vote)
ThexScarexCrow (1 vote)
PetsForHire (1 vote)
GrapeHero (1 vote)
HipsterPie (1 vote)
Tumbles (1 vote)
Jilo (1 vote)
John Shep (1 vote)
Stardale (1 vote)
dearring (1 vote)
Erenussocrates (1 vote)
Toon319 (1 vote)
junn814 (1 vote)
teo0321 (1 vote)
Raintalon (1 vote)
-Anthony- (1 vote)
Vinyl Seven (1 vote)
Yuuki (1 vote)
Hohlkopf (1 vote)
Quintessenza (1 vote)
Shirogane (1 vote)
Aeva Media 1.4c © noisen / smf-media