View votes
View all the ratings given by the user. Please note that this will only list votes from albums which you can access.

Roxaszu

5  FreeBirdia Halloween Special (Freebird Games - Fan Works)
5  My time at Freebird (Freebird Games - Fan Works)
5  Eva and Neil (To the Moon)
5  Sigmund Corp company building (To the Moon)
5  Lazy Wynd Mage (Freebird Games - Fan Works)
5  Marlin (Freebird Games - Fan Works)
5  River and Plat-plat (Freebird Games - Fan Works)
5  Atommo (Freebird Games - Fan Works)
5  Round and ringing sounds leads to a life that is bound (Freebird Games - Fan Works)
5  Sad Dm (Freebird Games - Fan Works)
5  rox jpglow (Freebird Games - Fan Works)
5  Sun (Freebird Games - Fan Works)
5  Eva Rosalene PA MineCraft (To the Moon)
5  Legacy (Freebird Games - Fan Works)
5  Under the moon (To the Moon)
5  The Mirror Lied fan art :) (The Mirror Lied)
5  Merry X-Mas!! (Freebird Games - Fan Works)
5  Quintessence (Dusk light) (Freebird Games - Fan Works)
0  Issue 4 (Freebird Games - Fan Works)

Members who rated at least one item


Mobbstar (116 votes)
Abrom (95 votes)
Akira (63 votes)
Double A (54 votes)
StarwindD6 (47 votes)
cydriex (41 votes)
Reives (40 votes)
Ruben (28 votes)
Austin Li (23 votes)
Merlandese (23 votes)
Roxaszu (19 votes)
Dragon Mage (17 votes)
Just Lance (15 votes)
Eli (15 votes)
Legacyblade (14 votes)
Moony (14 votes)
Question Mark (12 votes)
atommo (12 votes)
Danimar (10 votes)
EatingToastYay (10 votes)
Rayen (10 votes)
NEvaWHO (9 votes)
TheFlyingMarlin (9 votes)
Kracken Kitty (8 votes)
Thunderbird (7 votes)
Vasha (7 votes)
Raxus (5 votes)
Mela (5 votes)
Dr. Zooks McCoy (5 votes)
Arwym (آرویم) (5 votes)
Kyo (5 votes)
GingerCorslette (5 votes)
Sihame (4 votes)
silversun (3 votes)
Fabyola11 (3 votes)
lilithsullivan (3 votes)
mepwnn (3 votes)
kikikai (3 votes)
Ventel (3 votes)
corgy1 (3 votes)
Blle epoque (3 votes)
Clodus (3 votes)
Vitcess (2 votes)
editor321 (2 votes)
Gosly (2 votes)
Sizzle (2 votes)
chronotron12 (2 votes)
octagon (2 votes)
HikariScarlet (2 votes)
Green Dragon (2 votes)
Miss Nile (2 votes)
Alakana (2 votes)
Sun (2 votes)
SyDr (2 votes)
soysauce91 (2 votes)
L-Kan (2 votes)
Azxc (2 votes)
Eversome (1 vote)
Anno (1 vote)
DarckPenguin (1 vote)
Blue (1 vote)
luckyjonyr (1 vote)
Helladen (1 vote)
ThexScarexCrow (1 vote)
PetsForHire (1 vote)
GrapeHero (1 vote)
Erenussocrates (1 vote)
Tumbles (1 vote)
HipsterPie (1 vote)
Jilo (1 vote)
Stardale (1 vote)
Toon319 (1 vote)
dearring (1 vote)
-Anthony- (1 vote)
junn814 (1 vote)
Vinyl Seven (1 vote)
Raintalon (1 vote)
Quintessenza (1 vote)
Yuuki (1 vote)
Hohlkopf (1 vote)
Anime_Stars (1 vote)
Shirogane (1 vote)
divStar (1 vote)
Starlight (1 vote)
Cef (1 vote)
Kirroha (1 vote)
Thula (1 vote)
emokittychic10 (1 vote)
Skitch (1 vote)
Frostyflytrap (1 vote)
Aeva Media 1.4c © noisen / smf-media